Afdrukken

Sloten wij het jaar 2011 nog af met een verlies, in 2012 konden wij een winst van € 9700 boeken. Het begon met de vorstperiode begin 2012 toen ons paviljoen als “koek en zopie” voor de schaatsers op de fortgracht fungeerde. Wij maakten toen een omzet van bijna € 5000 waarvan na aftrek van kosten voor inkopen ruim € 2000 winst overbleef.  Een groot deel van die winst moest echter worden besteed aan het aanleggen van twee nieuwe groepen van onze electrische installatie. Omdat  ongeveer al onze electrische apparaten in gebruik waren sloegen de zekeringen steeds door. We hielden daardoor ongeveer € 600 aan de winterperiode over.

Onze grootste inkomstenbron is het gebruik van het paviljoen voor vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen door allerlei organisaties uit Abcoude en omstreken. De bruto-omzet bedroeg ongeveer € 43000. Daar gaan vanaf alle kosten, zoals inkoop voedsel en drank, elektriciteit, gas, water, vuilophaal,  schoonmaakkosten, vervanging kapotte  inventaris, totaal zo’n € 34000. Blijft € 9000 waarvan moesten worden betaald huur en onderhoud paviljoen, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, porti en drukwerk, telefoon, internet, website, kantoorbehoeften, bankkosten, reiskosten vrijwilligers, maaiboot, uitzetten vis en wedstrijdprijzen, samen € 5500. Blijft over € 3500. Tezamen met de winst uit de winterperiode ad € 600 wordt dit € 4100. Wij kregen een grote gift van € 2500 van de hengelsportvereniging VIOS uit Enschede. Aan rente en teruggave energiebelasting ontvingen wij € 1600.  En tenslotte ontvingen wij aan donaties € 1540. Zo zijn wij dit jaar gekomen aan onze winst van € 9700.

De donaties waren afkomstig van 38 particulieren, 4 hengelsportverenigingen, 1 activiteitencentrum en 1 leverancier. Donaties varieerden tussen € 7,50 en € 275. De meesten waren rond de € 20.

 

Staat van Baten en Lasten 2012

Baten                                                                              Begroting                             Resultaat

Donaties                                                                              1200,00                                  1540,00

Acties                                                                                    250,00                                 2500,00         

Rente                                                                                    600,00                                   644,08

Kantine-opbrengst                                                                37000,00                               48369,15

Overige                                                                                 950,00                                 1000,08

                                                                                         ------------                                 ------------

Totaal                                                                             40000,00                              54053,31

 

Lasten

 

Onderhoud paviljoen                                                       650,00                                 1725,93

Onderhoud terrein, steigers en fortgracht                            500,00                                   460,53

Huur                                                                             500,00                                   568,63

Belastingen                                                                    505,00                                   506,80

Verzekeringen                                                                 170,00                                   161,83         

Elektriciteit en gas                                                         6000,00                                 5336,99

Water                                                                            350,00                                   454,51         

Vuilophaal                                                                      375,00                                   547,05

Drukwerk en portikosten                                                   775,00                                   851,38

Kantoorbehoeften                                                            175,00                                   161,23

Telefoon, internet en website                                             695,00                                   823,61         

Uitzetten vis                                                                  1000,00                                   918,23

Visbenodigdheden                                                             25,00                                     36,25

Wedstrijdprijzen                                                               175,00                                   116,85

Reiskosten bestuur en overige  vrijwillligers                           300,00                                   279,76

Kantine-inkopen                                                           25000,00                               29185,69

Kantine-inventaris aanschaf                                              2000,00                                 1460,82

Bankkosten                                                                     250,00                                   251,07

Overige                                                                          555,00                                   443,00

                                                                                   -----------                                  -----------

Totaal                                                                      40000,00                              44290,16

 

Voordelig saldo                                                                0,00                               9763,15

 

Toelichting op staat van baten en lasten

Zie het verslag van de penningmeester

 

Balans 31 -12 – 2012 

Activa                                                                                   Passiva 

Saldi rekening-courant                             8412,30                   Fonds Visplaatsen                        18985,00

Saldi spaarrekeningen                            61235,60                   Schulden                                     4007,75

Kas                                                         935,65                  Eigen vermogen                           50481,80

Vorderingen                                             675,00

Voorraad postzegels                                  216,00

Inventaris                                              2000,00

                                                           -----------                                                                     ------------

Totaal                                               73474,55                                                                 73258,55

 

Toelichting op de balans

Vorderingen zijn openstaande facturen.

De inventaris is gewaardeerd op restwaarde. Bij aanschaf wordt in één keer afgeschreven.

Fonds Visplaatsen is een voorziening voor onderhoud van de huidige vissteigers en voor de eventuele aanleg van nieuwe steigers.

Schulden betreft de opbrengst van een in het Vispaviljoen gehouden verkoop van schilderijen uit het BKR-depot van de voormalige gemeente Abcoude en wacht op een door betrokkenen aan te wijzen bestemming.

 

.