Onze grootste inkomstenbron is het gebruik van het paviljoen voor vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen door vele organisaties uit Abcoude en omstreken. De huuropbrengst bedroeg dit jaar (2013) ongeveer € 10000. De bruto-omzet van door bezoekers gebruikte consumpties bedroeg ongeveer € 30500. Voorts hadden wij een bruto-omzet van € 4000 in de winterperiode toen het paviljoen fungeerde als “koek en zopie” voor de schaatsers op de fortgracht. Totaal inkomsten uit het paviljoen dus € 44500.

Tweede bron van inkomsten zijn de donaties. In 2013 ontvingen wij bijna € 1800, iets meer dan in 2012. De donaties waren afkomstig van 31 particulieren, 7 hengelsportverenigingen, 2 zorginstellingen, 1 leverancier en 1 bedrijf. VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede die ons in 2012 al rijkelijk bedeelde, doneerde dit keer € 500. Overige donaties varieerden van € 15 tot € 400.

Wij ontvingen bijna € 1500 aan teruggave energiebelasting en bonus van de Makro wegens onze inkopen aldaar en bijna € 900 aan rente. Ten slotte verkochten wij 5 Janth-klemmen voor € 100. Onze totale inkomsten bedroegen derhalve ongeveer€ 48800.

De grootste uitgavenpost is de exploitatie van het paviljoen zoals inkoop van voedsel en drank, elektriciteit, gas, water, vuilophaal, schoonmaakkosten en vervanging kapotte inventaris, totaal bijna € 40000.

Aan huur en onderhoud van het paviljoen, belastingen, verzekeringen gaven wij uit € 3300. Aan drukwerk (o.a. het Contactblad) en porti gaven wij € 1050 uit. Wij hebben voor € 1400 vis uitgezet. Overige kosten als telefoon, internet, website, kantoorbehoeften, bankkosten, wedstrijdprijzen en visbenodigdheden ( aas, voer) bedroegen circa € 3500. Het totaal van de uitgaven komt dus op ongeveer € 49250.

Dat betekent dat wij in 2013 een klein verlies hebben geleden van ongeveer € 450. In het afgelopen jaar zijn vele zaken duurder geworden en dat is aan ons niet voorbij gegaan. Om die reden hebben wij moeten besluiten om in 2014 onze tarieven voor spijzen en dranken iets te verhogen.

 

 Staat van Baten en Lasten 2013

 

Baten                                                                              Begroting                             Resultaat

 

Donaties                                                                              1400,00                                 1760,00           

Acties                                                                                    250,00                                      0,00                        

Rente                                                                                    880,00                                   887,80 

Kantine-opbrengst                                                               40000,00                                44424,44 

Overige                                                                               1350,00                                  1573,39             

                                                                                         ------------                                -------------

Totaal                                                                             43880,00                              48645,63         

 

Lasten 

Onderhoud paviljoen                                                             2500,00                                 2525,60              

Onderhoud terrein, steigers en fortgracht                                    600,00                                      0,00              

Huur                                                                                     580,00                                  515,12         

Belastingen                                                                            515,00                                  236,00             

Verzekeringen                                                                         165,00                                  151,94                        

Elektriciteit en gas                                                                 5600,00                                 5781,46           

Water                                                                                   500,00                                   391,22                        

Vuilophaal                                                                             600,00                                  434,97         

Drukwerk en portikosten                                                          900,00                                 1054,53         

Kantoorbehoeften                                                                   750,00                                  142,38             

Telefoon, internet en website                                                    600,00                                1013,08                        

Uitzetten vis                                                                         1000,00                                 1404,50           

Visbenodigdheden                                                                    50,00                                    67,45         

Wedstrijdprijzen                                                                     125,00                                     68,40         

Reiskosten bestuur en overige vrijwillligers                                  650,00                                  907,99             

Kantine-inkopen                                                                  25000,00                              31622,68         

Kantine-inventaris aanschaf                                                     2000,00                                1482,20           

Bankkosten                                                                            275,00                                  882,39         

Overige                                                                                500,00                                   424,14             

                                                                                         -----------                               -- -----------

Totaal                                                                             43880,00                            49106,05         

Nadelig saldo                                                                        0,00                                 460,42                        

 

Toelichting op staat van baten en lasten

Zie het verslag van de penningmeester

 

Balans 31 -12 – 2013

Activa                                                                                   Passiva

Saldi rekening-courant                              7064,08                   Fonds Visplaatsen                        18985,00

Saldi spaarrekeningen                             62123,40                   Schulden                                     4007,75

Kas                                                         600,00                   Voorziening verbouwing                  5000,00

Vorderingen                                             970,00                   Eigen vermogen                           45212,73

Voorraad postzegels                                  448,00   

Inventaris                                              2000,00 

                                                           -----------                                                                     ----------- 

Totaal                                               73205,48                                                                  73205,40

Toelichting op de balans

Vorderingen zijn openstaande facturen.

De inventaris is gewaardeerd op restwaarde. Bij aanschaf wordt in één keer afgeschreven.

Fonds Visplaatsen is een voorziening voor onderhoud van de huidige vissteigers en voor de eventuele aanleg van nieuwe steigers.

Schulden betreft de opbrengst van een in het Vispaviljoen gehouden verkoop van schilderijen uit het BKR-depot van de voormalige gemeente Abcoude en wacht op een door betrokkenen aan te wijzen bestemming.

Voor verbouwing van de bar in het paviljoen en verbetering van de verlichting is een voorziening van € 5000 getroffen.