Onze grootste inkomstenbron is het gebruik van het paviljoen voor vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen door vele organisaties uit Abcoude en omstreken. De huuropbrengst bedroeg dit jaar ongeveer € 9000. De bruto-omzet van door bezoekers gebruikte consumpties inclusief fooien (die ten goede komen aan het Viscentrum) bedroeg ongeveer € 41000.  Jammer genoeg hadden we dit jaar geen inkomsten uit het schaatsfestijn doordat  het niet genoeg gevroren heeft om op de fortgracht te kunnen schaatsen.  Totaal inkomsten uit het paviljoen dus € 50000.

 

Tweede bron van inkomsten zijn donaties. In 2014 ontvingen wij bijna € 1900 aan donaties, wat vergelijkbaar is met vorig jaar. De donaties waren afkomstig van 28 particulieren, 4 hengelsportverenigingen (Hengelsportvereniging Amsterdam, Hengelsportvereniging Castricum, Hengelsportvereniging Maarssen, Hengelsportvereniging Vios), 4 winkels uit Abcoude ( Aaftink Verwarming, Bunschoten Electroworld, Hubo Harkema, Fa. Liefhebber, ijzerwaren), 1 winkel uit Breukelen (Sportprijzenhandel d´Eendracht)  en 1 zorginstelling (Stichting Behandel Centra). VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede die ons in 2012 en 2013 al rijkelijk bedeelde, doneerde dit keer € 550. Overige donaties varieerden van € 5 tot € 250. Wij willen bij deze alle donateurs heel hartelijk danken voor hun bijdrage! Daarmee  hebben wij de aankoop van vismaterialen, een nieuwe koelkast en buitenstoelen voor de steigers mede kunnen bekostigen.

Wij ontvingen ruim € 1000 aan teruggave energiebelasting en € 700 aan rente. Ten slotte verkochten wij 2 Janth-klemmen.

Onze totale inkomsten bedroegen  derhalve ongeveer € 53600.

 

De grootste uitgavenpost in 2014 betrof de exploitatie van het paviljoen. De inkopen van drank en voedsel bedroegen  € 30850. De kosten van elektriciteit, gas en water  bedroegen  € 5600. Huur, belastingen, verzekering, vuilophaal en schoonmaakkosten bedroegen  ongeveer € 2700. Aan onderhoud  en vervanging inventaris werd bijna € 8500 uitgegeven. Dit is meer dan vorig jaar omdat een aantal investeringen is gedaan, waaronder nieuwe stoelen, een nieuwe koelkast, een nieuwe bar en nieuwe brandslangen.

 

Aan drukwerk (o.a. het Contactblad) en porti gaven wij circa € 1.000 uit. De bankkosten zijn ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld tot € 1600. Aan telefoon, internet en onze website gaven wij € 1200 uit. Wij hebben voor € 1.000 vis uitgezet en vismaterialen aangeschaft. Aan reiskosten vrijwilligers betaalden wij € 650.  Een aantal vrijwilligers heeft de verplichte opleidingen gevolgd die benodigd zijn voor de exploitatie en horecavergunning. De kosten hiervan bedroegen  € 1.500.

 

Het totaal van de uitgaven komt op ongeveer € 54.600. 

 

Dat betekent dat wij in 2014 een klein verlies hebben geleden van ongeveer € 1000. In het afgelopen jaar zijn vele zaken duurder geworden en dat is aan ons niet voorbij gegaan. Om die reden hebben wij moeten besluiten om in 2015 de tarieven voor spijzen en dranken iets te verhogen.

 

Omdat wij in 2015 minder hoeven uit te geven aan vernieuwing van inventaris hopen wij dat jaar weer met een kleine winst te kunnen afsluiten. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk. Wij hopen dat u onze inspanningen voor de gehandicapte vissers wilt steunen door een donatie te doen aan onze Stichting door overmaking op één van onze bankrekeningen. Voor rekeningnummers zie elders op deze site. Onze Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u giften aan onze Stichting kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Bij voorbaat zeggen wij u hartelijk dank.

 

Staat van Baten en Lasten 2014

Baten                              

2013

2014

Paviljoenopbrengsten

44.424

49.969

Donaties en fooien

1.760

1.881

Rente                                                                               

887

712

Overig

1.573

1.084

 

48.646

53.646

 

Lasten                              

2013

2014

Paviljoeninkopen

31.629

30.857

Onderhoud/inventaris/schoonmaak etc

5.737

11.507

Energie

5.781

5.278

KPN/Internet etc

2.210

2.190

Vis/visbenodigdheden

1.540

1.022

Overig

2.215

3.755

 

49.106

54.609

Resultaat

-460

-963

Toelichting op staat van baten en lasten

Zie het verslag van de penningmeester


 Balans

Activa                              

2013

2014

Saldi rekening-courant 

7.064

17.142

Saldi spaarrekeningen                             

62.123

45.335

Kas

600

1.981

Vorderingen                                             

970

1.774

Voorraad/inventaris

2.448

 

 

73.205

66.234

 

Passiva                              

2013

2014

Fonds Visplaatsen 

18.985

18.985

Schulden                             

4.007

0

Voorziening Verbouwing/Baggeren

5.000

5.000

Eigen Vermogen                                             

45.212

42.249

 

73.205

66.234

 

 

 

Toelichting op de balans

 

Vorderingen zijn openstaande facturen.

De inventaris is in één keer afgeschreven.

Fonds Visplaatsen is een voorziening voor onderhoud van de huidige vissteigers en voor de eventuele aanleg van nieuwe steigers.

Schulden betreft de opbrengst van een in het Vispaviljoen gehouden verkoop van schilderijen uit het BKR-depot van de voormalige gemeente Abcoude. Deze vordering is in 2014 afgewikkeld.

Voor verbouwing van de bar in het paviljoen en verbetering van de verlichting was een voorziening van € 5000 getroffen. De verbouwing heeft plaatsgevonden en is in 2014 als last genomen. De voorziening wordt nu bestemd om de fortgracht uit te baggeren.