Onze grootste inkomstenbron is het gebruik van het paviljoen voor vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen door vele organisaties uit Abcoude en omstreken. Wij ontvingen  aan huur en kosten van gebruikte consumpties € 55.175

Onze totale baten in 2015 bedroegen € 59.564. Wij ontvingen bijna € 4.000 aan donaties en fooien. De donaties waren afkomstig van: Hengelsportvereniging Vios, Hengelsportvereniging  Hilversum, Hengelsportvereniging Maarssen, Sportprijzenhandel d'Eendracht , Stichting Amaris zorggroep, Amsterdamse Biologen en 25 particulieren.

VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede die ons in 2013 en 2014 al rijkelijk bedeelde, doneerde dit keer € 750.  Daarnaast ontvingen wij donaties van 25 particulieren. De donaties varieerden van € 10 tot € 250.  Daarnaast waren er een aantal donaties van goederen waaronder zand voor de uitbreiding van het terras en een maaimachine.

Wij willen bij deze alle donateurs heel hartelijk danken voor hun bijdrage! Van hun bijdrage en de inkomsten uit fooien hebben wij vismaterialen en parasols voor de steigers gekocht.

 

De inkoopkosten in 2015 bedroegen € 24.954. De energie- en waterkosten bedroegen  € 3.982 wat lager was dan vorig jaar. Dit was met name een gevolg van de zachte winter. Net als in vorig jaren werd een aanzienlijk bedrag aan teruggaaf energiebelasting verkregen. Deze wordt in de jaarrekening vanaf 2015 gecorrigeerd op de energielasten. Aan onderhoud van gebouw/terreinen en vervanging inventaris werd € 6.754 werd uitgegeven. In de overige lasten van € 8.750 zitten onder meer de kosten drukwerk en de kosten van het uitzetten van vis. Er zijn twee dotaties aan de voorzieningen gedaan in 2015. Een voorziening van € 5.000 betreft de vervanging van inventaris en de ander van € 10.000 voor activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van SVG in 2016.

Onze totale lasten bedroegen € 59.440.

Dat betekent dat wij in 2015 een batig saldo hebben van € 124 wat toegevoegd wordt aan het eigen vermogen.

 

Staat van Baten en Lasten 2015

Baten                              

                   2014

                    2015

Paviljoenopbrengsten

48.074

55.175

Overige opbrengsten

1.084

0

Donaties en fooien

3.776

3.939

Rente                                                                               

519

 

450

 

53.453

59.564

 

Lasten                              

                    2014

                    2015

Paviljoeninkopen

30.857

24.954

Lasten Onderhoud/inventaris/etc

10.359

6.754

Dotatie voorzieningen

 

15.000

Lasten Energie Water

5.775

3.982

Lasten Overig

7.425

8.750

 

54.416

59.440

Resultaat

-963

124

Balans

Activa                              

                    2014

                    2015

Saldi rekening-courant 

17.142

34.671

Saldi spaarrekeningen                             

45.335

44.985

Kas

1.983

2.200

Vorderingen                                             

1.774

170

Voorraad/inventaris

 

 

 

66.234

82.026

 

Passiva                              

                   2014

                    2015

Fonds Visplaatsen 

18.985

18.985

Crediteuren                             

 

668

Voorziening groot onderhoud, vervanging meubilair en 50 jarig jubileum

5.000

20.000

Eigen Vermogen                                             

42.249

42.373

 

66.234

82.026