De Stichting Viscentra Gehandicapten stelt zich ten doel het voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en voor ouderen mogelijk maken veilig en beschermd de vissport te beoefenen op het modelviscentrum bij het Fort Abcoude. Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het Viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het Vispaviljoen, van de vissteigers en van het viswater. In het kader van een gezonde exploitatie van de stichting is verhuur van het gebouw een vereiste. De primaire doelgroep heeft echter te allen tijde voorrang. Daarnaast wordt bij verhuur geconcentreerd op organisaties/groepen met een maatschappelijke doelstelling,  bij voorkeur uit de regio.

Onze totale baten in 2016 bedroegen € 50.310. Dit was lager dan vorig jaar aangezien er een concentratie van verhuurmomenten heeft plaatsgevonden. Wij ontvingen ruim € 4.500 aan donaties en fooien. De donaties waren, in alfabetische volgorde, afkomstig van: 

 

Cursusproject Abcoude

Diverse particulieren (30x)

Hengelsportvereniging VIOS

Hengelsportvereniging Hilversum

Hubo Abcoude

Jeu de Boules- club Abcoude

Sportprijzenhandel d'Eendracht

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij Nederland

IJsclub Abcoude

WOD Bridge Club

De viering van het 50 jarig jubileum in 2016 zorgde voor een toename van de donaties.  VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede, die ons  in voorgaande jaren al rijkelijk bedeelde, doneerde ook dit keer vorstelijk.  Van de bridgeclub WODBC ontvingen wij een forse bijdrage voor het nieuwe  emaille naambord aan de kopse kant van het paviljoen. Van Sportvisserij Nederland ontvingen wij een forse bijdrage voor de ontwikkeling van vismateriaal voor gehandicapten. Van Sportvisserij MidWest Nederland kregen wij een geldelijke donatie en een donatie van vismateriaal. Daarnaast ontvingen wij donaties van 30 particulieren. De donaties varieerden van € 10 tot € 250 en er waren een aantal donaties van goederen.

Wij willen bij deze alle donateurs heel hartelijk danken voor hun bijdrage! Van hun bijdrage en de inkomsten uit fooien hebben wij vismaterialen gekocht en hebben wij mede een aantal activiteiten in het kader van het jubileum jaar 2016 kunnen organiseren.  Wij hopen  dat alle donateurs ook dit jaar weer onze inspanningen voor de gehandicapte en oudere vissers willen steunen met een financiële bijdrage aan onze stichting. U kunt een donatie doen met bijgevoegde acceptgiro of door overmaking op één van onze bankrekeningen. Onze Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u giften aan onze Stichting kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Voor uw bijdrage zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.

De inkoopkosten in 2016 bedroegen € 21.593 in lijn met de daling van de paviljoenopbrengsten. De energie-  en waterkosten bleven constant. Net als in vorige jaren werd een aanzienlijk bedrag aan teruggaaf energiebelasting verkregen. Aan onderhoud van gebouw/terreinen en vervanging inventaris werd € 14.783 werd uitgegeven. Hierin is meegenomen een dotatie aan de voorziening groot onderhoud vanwege de geplande schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van het paviljoen in 2017. De daling van de overige lasten naar € 5.305 komt doordat in 2015 in de overige lasten een forse dotatie zat in verband met de viering van het 50 jarig jubileum in 2016.  De kosten vis uitzetten en visbenodigdheden bleef constant.

Onze totale lasten bedroegen € 49.993. Dat betekent dat wij in 2016 een batig saldo hebben van € 317 wat toegevoegd wordt aan het eigen vermogen.

 

Baten                                                                                       2015                               2016

Paviljoenopbrengsten                                                       € 55.176                        €  45.554

Donaties en fooien                                                            €   3.939                        €     4.534

Opbrengst rente                                                                €       450                        €        222

                                                                                             -------------                       -------------

Totaal inkomsten                                                              € 59.564                         €  50.310

Lasten                                                                                       2015                               2016

Uitzetten vis en visbenodigdheden                               €    1.574                        €    1.599

Onderhoud, inventaris, etc.                                            €    9.147                        €  14.783

Huur, energie, water, etc.                                               €    6.698                        €    6.712

Inkoopkosten                                                                    € 24.954                         €  21.593

Diversen                                                                             €  17.066                        €    5.305

                                                                                             ------------                        ------------

Totaal  lasten                                                                     €  59.440                        €  49.993

Batig saldo                                                                         €       124                         €       317

 

 BALANS  31-12-2016

Activa                                                                           2015                         2016

Rekening-courant                                                   €  34.671                   €  35.887

Spaarrekening                                                        €  44.985                   €  45.141

Kas                                                                       €    2.201                   €      840

Debiteuren                                                             €       170                  €    1.385

                                                                            ------------                   ------------

                                                                            €  82.026                   €  83.253

Passiva                                                                         2015                          2016

Eigen vermogen                                                     €  42.373                   €  42.691

Fonds Visplaatsen                                                   €  18.985                   €  18.985

Voorzieningen                                                        €  20.000                   €  16.870

Crediteuren                                                            €      668                   €   4.707

                                                                            ------------                  ------------

                                                                            €  82.026                   €  83.253

___________________________________________________________________________