De Stichting Viscentra Gehandicapten stelt zich ten doel het voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en voor ouderen mogelijk maken veilig en beschermd de vissport te beoefenen op het modelviscentrum bij het Fort Abcoude. Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het Viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het Vispaviljoen, van de vissteigers en van het viswater.

 

In het kader van een gezonde exploitatie van de stichting is verhuur van het Paviljoen voor het houden van vergaderingen, het geven van cursussen en presentaties, exposities en dergelijke een vereiste. Daarbij wordt geconcentreerd op niet-commerciële organisaties/groepen met een maatschappelijke doelstelling,  bij voorkeur uit de regio.   Onze primaire doelgroep heeft echter te allen tijde  voorrang.

 

Onze baten in 2017 bedroegen € 51.006. De huurinkomsten en opbrengsten uit verkoop van drankjes en andere consumpties  waren lager dan vorig jaar aangezien er minder is verhuurd. De inkoopkosten in 2017 bedroegen € 18.508, ook minder dan vorig jaar. Deze daling is een gevolg van een scherper inkoopbeleid.  De huisvestingkosten daalden naar € 17.182 doordat er geen grote bedragen hoefden te worden uitgegeven aan vervanging van apparatuur. De kosten voor het uitzetten van vis en voor de aankoop van  visbenodigdheden zijn iets gestegen. In 2017 is een forse dotatie € 5.000 gedaan aan de voorzieningen vanwege het komende groot onderhoud.  Per saldo hebben wij  2017 afgesloten met een batig saldo van € 189, wat toegevoegd wordt aan het eigen vermogen.

 

Wij ontvingen bijna € 8500 aan donaties en fooien. De donaties varieerden van € 10 tot € 500.  De meeste donaties  ontvingen wij van vrienden en bekenden van Frans Versluis, de in 2017 overleden oprichter van de World of Delight Bridge Club.  Frans was altijd een groot supporter van SVG en had op zijn overlijdenskaart aangegeven dat hij het op prijs stelde dat mensen in plaats van bloemen een gift zouden doen aan een goed doel, waarbij hij ook de SVG had vermeld. Dit is een bedrag van ruim € 5000 geworden. VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede, die ons ook in voorgaande jaren al rijkelijk bedeelde, doneerde ook dit keer vorstelijk. Van de NCRV-KRO ontvingen wij € 20 vanwege onze nominatie voor de actie “Warm Hart”.

 

Wij ontvingen ook enkele donaties van goederen. Sportvisserij Nederland nam de  kosten van het visserijkundig onderzoek, waarover in het Bestuursverslag mededeling is gedaan, voor eigen rekening.

 

De geldelijke donaties waren afkomstig van: Hengelsportvereniging VIOS, Hengelsportvereniging Hilversum, Hengelsportvereniging Maarssen, Hengelsportvereniging Wilnis, Sportprijzenhandel d’ Eendracht te Breukelen, NCRV-KRO Actie “Warm Hart” en vele particulieren.

 

Wij willen bij deze alle donateurs heel hartelijk danken voor hun bijdrage!  Wij hebben de donaties besteed aan onder meer aan de aankoop van vis om uit te zetten en aan de aankoop van vismaterialen (leefnetten, schepnetten, aas en voer). Het grootste deel  (€ 5000) is gereserveerd voor groot onderhoud aan het Paviljoen.

 

Het is onze bedoeling in 2018 en 2019 groot onderhoud aan het gebouw te verrichten en de visvangst in de slotgracht te verbeteren. Het onderhoud houdt in ieder geval schilderen en vervangen van houtwerk in en, wanneer we voldoende subsidie kunnen krijgen, ook renovatie van het dak.  Over de plannen tot verbetering van de visvangst is in het Bestuursverslag bericht.  In totaal zullen de kosten van deze plannen ruim € 50.000 bedragen. Hiervoor zullen financiële bijdragen worden gevraagd bij verschillende partijen. 

 

 

 

STAAT  VAN BATEN EN LASTEN 2017

 

Baten                                                             2016                2017

Verkopen                                                      € 37249           € 34438

Verhuur                                                            8305              8085

Fooien                                                              1829              1749

Donaties                                                           2705              6735

Rente                                                                  222                102

                                                                       ----------            -----------

Totaal                                                            € 50310           € 51109

 

Lasten                                                            2016                2017

 

Inkoop                                                           € 21593           € 18508

Huisvesting                                                   € 21495           € 17182

Uitzetten vis en vismateriaal                        1599              2045

Voorziening groot onderhoud                           -               5000

Diversen                                                           5306              8185

                                                                       ----------            ----------

Totaal                                                            € 49993           € 50920

 

Resultaat                                                            317                189

 

 

 

BALANS PER 31-12-2017

 

ACTIVA                                                          2016                2017

Vorderingen                                                     1385              1761

Liquide middelen                                         € 81868           € 82795

                                                                       -----------          -----------

Totaal                                                             € 83253           € 84556

 

PASSIVA                                                         2016                2017

 

Eigen vermogen                                            € 42791           € 42980

Voorzieningen                                               € 35855           € 40855

Crediteuren                                                       4607                721

                                                                       -----------          -----------

Totaal                                                            € 83253           € 84556