De Stichting Viscentra Gehandicapten stelt zich ten doel het mogelijk te maken voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en voor ouderen veilig en beschermd te vissen op het Viscentrum bij het Fort Abcoude. Het beleid van het bestuur is er op gericht het bestaan van het Viscentrum voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het Vispaviljoen, de vissteigers, het viswater en de visstand.  De kosten daarvan tracht het bestuur onder meer op te vangen door verhuur van het Paviljoen voor het houden van vergaderingen, het geven van cursussen en presentaties, exposities en dergelijke. Daarbij richten wij ons op niet-commerciële organisaties of groepen met een maatschappelijke, sociaal-culturele doelstelling, bij voorkeur uit de regio. Onze primaire doelgroep, onze vissers, heeft echter altijd voorrang.

 

Onze baten in 2018 bedroegen € 44179. Van dit bedrag waren ongeveer € 38000 inkomsten uit verhuur en de daarbij behorende verkoop van drankjes en andere consumpties. Deze inkomsten waren iets lager dan vorig jaar omdat er minder verhuurmomenten waren. Daartegenover staat dat de inkoopkosten van consumpties, e.d. ook lager waren dan vorig jaar door minder verbruik en een zuinig inkoopbeleid.  De huisvestingskosten (huur, energie, water, vuilophaal, schoonmaak) waren ongeveer gelijk. Onderhoudskosten zijn minder omdat er geen inventaris behoefde te worden vervangen. De kosten voor visuitzet en aankoop visbenodigdheden (materiaal en voer) zijn gestegen doordat een grote hoeveelheid karpers is uitgezet, in verband waarmee onze hengels moesten worden aangepast en voer voor bijvoedering moest worden aangeschaft. De vergoeding reiskosten aan vrijwilligers is ongeveer hetzelfde gebleven. De kosten kantoor (aanschaf inventaris, telefoon, internet, drukwerk, porti, administratie, etc.) zijn gedaald omdat geen inventaris behoefde te worden aangeschaft . Kosten diversen zijn gestegen doordat wij voor onze vrijwilligers twee keer een viswedstrijd resp. jeu de bouleswedstrijd met na afloop  een gezamenlijke maaltijd hebben georganiseerd. Aan de voorziening Groot Onderhoud is een bedrag van € 2476 toegevoegd.

 

Per saldo hebben wij het jaar 2018 afgesloten met een batig saldo van € 585, dat is toegevoegd aan het vermogen.

 

Wij ontvingen in 2018 bijna € 4000 aan donaties en € 2000 aan fooien. De donaties varieerden van € 10 tot € 2476. Er waren ook donaties in goederen.  De grootste donatie,

 

€ 2476, was afkomstig van de Rabobank in het kader van een clubactie, waaraan wij hebben meegedaan. De hengelsportvereniging VIOS uit Enschede, die ons in voorgaande jaren al rijkelijk bedeelde,  schonk ook in 2018 een groot bedrag.

Sportvisserij Nederland  en de Federatie van hengelsportverenigingen Sportvisserij MidWest Nederland verleenden ons flinke subsidies op de kosten van visuitzet en aanschaf voer.

 

De geldelijke donaties waren afkomstig van diverse particulieren, Algemene Weesper Hengelaars, Hengelsportvereniging Hilversum, Hengelsportvereniging Maarssen, Hengelsportvereniging VIOS, Hengelsportvereniging Weesp, Hengelsportvereniging Wilnis en Sportprijzenhandel d’ Eendracht te Breukelen.

 

Wij willen bij deze alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage!

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

 

 

 

 

Opbrengsten                                                  2017                                       2018

 

 

 

Verkopen                                                       € 34438                                  € 31294

 

Verhuur                                                             8085                                     6910

 

Donaties                                                           6735                                     3918

 

Fooien                                                               1749                                     1915

 

Rente                                                                  102                                         97

 

Diversen                                                                  0                                         45

 

                                                                       -----------                                  -----------

 

Totaal                                                             € 51109                                   € 44179

 

 

 

Lasten                                                            2017                                       2018

 

Inkoop                                                            € 18508                                  € 13474

 

 

Huisvesting                                                       6240                                     6202

 

Klein onderhoud                                              7720                                     3216

 

Vis en vismateriaal                                          2345                                     7170

 

Reiskosten                                                        2018                                     2392

 

Kantoor                                                             9088                                     6078

 

Voorziening groot onderhoud                      5000                                     2476

 

Diversen                                                                   1                                    2586

 

                                                                       -----------                                  -----------

 

Totaal                                                            € 50920                                  € 43594

 

 

 

Resultaat                                                            189                                       585

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER                          2017                                       2018

 

 

 

Activa

 

Liquide middelen                                          € 82795                                  € 87766

 

Vorderingen en overlopende posten          1761                                       250

 

                                                                       -----------                                  -----------

 

Totaal                                                            € 84556                                  € 88016

 

 

 

Passiva

 

Eigen vermogen                                            € 42980                                  € 43565

 

Voorzieningen                                               € 40855                                  € 43331

 

Crediteuren                                                        721                                     1120

 

                                                                       ----------                                   ----------

 

Totaal                                                            € 84556                                  € 88016