Het beleid van het bestuur is erop gericht het voortbestaan van het Viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het Vispaviljoen, van de vissteigers en van het viswater.

In het kader van een gezonde exploitatie van de Stichting is verhuur van het Paviljoen een vereiste. De primaire doelgroep, onze vissers, heeft echter te allen tijde voorrang. Daarnaast wordt bij verhuur geconcentreerd op organisaties/groepen met een maatschappelijke doelstelling, bij voorkeur uit de regio.

Onze baten in 2019 bedroegen € 50692. De huurinkomsten en de opbrengsten uit verkoop van consumpties e.d. waren hoger dan vorig jaar aangezien een aantal wat grotere evenementen heeft plaatsgevonden. De inkoopkosten bedroegen slechts € 13772 door een scherp inkoopbeleid. De huisvestingskosten waren constant. De kosten van energie waren hoger dan vorig jaar omdat de energiesubsidie van 2019 pas in 2020 is ontvangen.

Aan de voorzieningen voor diverse in de toekomst te verwachten kosten hebben wij een groot bedrag toegevoegd. Per saldo hebben wij in 2019 een batig saldo van €715, welk bedrag is toegevoegd aan het vermogen.

Wij ontvingen dit jaar bijna € 4500 aan donaties, acties en kortingen en € 2000 aan fooien. De donaties varieerden van € 10 tot € 1797. Dit laatste bedrag ontvingen wij van de Rabo-bank in het kader van een clubactie, waaraan wij hebben deelgenomen. Wij ontvingen ook een aantal donaties in natura. Van Sportvisserij Nederland ontvingen wij een subsidiebijdrage van € 1225 voor de aanschaf van visvoer. VIOS, de hengelsportvereniging uit Enschede, die ons ook in voorgaande jaren al rijkelijk bedeelde, doneerde ook dit jaar een vorstelijk bedrag.

De donaties waren, in alfabetische volgorde, afkomstig van diverse particulieren (8x), Hengelsportvereniging Hilversum, Hengelsportvereniging Maarssen, Hengelsportvereniging VIOS, Rabobank, Sportprijzenhandel d’Eendracht te Breukelen, Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland.

Wij willen bij deze alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage.

Ook in 2020 stellen wij uw donaties zeer op prijs. Elders op deze site kunt u lezen hoe u een donatie aan onze Stichting kunt doen. 

Het is onze bedoeling in 2020 door te gaan met groot onderhoud aan het gebouw te verrichten en de viskwaliteit van de fortgracht (verder) te verbeteren. Het onderhoud houdt in ieder geval in het afmaken van het schilderwerk en vervanging van beschadigd hout. De plannen voor verbetering van de viskwaliteit zijn opgesteld in samenwerking met de visfederaties. In totaal bedragen de kosten ruim € 50000. Hiervoor zullen financiële bijdragen worden gevraagd bij verschillende partijen.

Inmiddels zitten we in 2020 midden in Corona-tijd. Het Paviljoen is sinds begin maart gesloten ( per 1 juli 2020 weer open) en de verwachting is dat individueel vissen pas in juni/juli mogelijk zal zijn (per 1 juli) en wedstrijden pas in het najaar. De financiële consequenties zijn nu nog niet te overzien. Gelukkig beschikken wij over een flinke financiële buffer.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN                        2018                            2019

 

Opbrengsten                                             

Verkopen                                                           31294                        35249

Verhuur                                                               6910                          8219

Donaties, acties, kortingen                                     3918                          4460

Fooien                                                                 1915                          1980

Rente                                                                      97                             14

Diversen                                                                  45                            770

                                                                        ---------                       ---------

Totaal                                                                 44179                        50692

 

Lasten                                               

Inkoop                                                                 13474                       13772

Huisvesting                                                             6202                        7744

Klein onderhoud                                                      3216                        1534

Aanschaf gereedschap                                               242                        1224

Vis, visvoer en vismateriaal                                       6928                        4105

Kosten vrijwilligers                                                   4509                        4444

Kantoor                                                                  4002                         2478

Verzekeringen                                                           166                          166

Belastingen                                                             1910                         2417

Voorzieningen                                                          2476                       11625

Diversen                                                                    469                          468

                                                                           ---------                      ---------

Totaal                                                                    43594                       49977

 

Resultaat                                                                     585                            715

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER                                    2018                          2019

 

Activa

Liquide middelen                                                      87766                       95457

Vorderingen en overlopende posten                               250                         1039

                                                                             ---------                       ---------

Totaal                                                                         88016                       96496

 

Passiva

Eigen vermogen                                                        43565                       44279

Voorzieningen                                                           43331                       52083

Crediteuren                                                                1120                           134

                                                                             ----------                    -----------

Totaal                                                                          88016                       96496